Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

altaomsorgssenter

Alta kommune står overfor store utfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene de kommende årene. Fra og med 2020 blir det flere eldre, og antallet personer med kroniske sykdommer øker. Reformer de siste årene har gitt kommunen flere oppgaver og mer ansvar. Det er også vekst i antall tjenestebrukere under 67 år. Behovet for helse- og omsorgstjenester blir større, samtidig som det forventes knapphet på helsepersonell.

Selv om utfordringsbildet kan virke overveldende, er fremtiden også full av muligheter. Det skjer en gradvis endring der brukernes egne ressurser settes i sentrum og man setter den enkelte i stand til å mestre sin egen livssituasjon. De neste årene går utviklingen fra behandling til forebygging, fra sen til tidlig innsats, og økt innsats overfor brukere som har de største behovene.

De komplekse utfordringene gjør at det ikke holder å bare endre arbeidsrutiner og kompetanse hos de ansatte. Kommunen må tenke nytt – både om hvordan oppgavene løses, hvem som kan være med å løse dem, og hvordan tjenestene organiseres gjennom samspill mellom ulike yrkesgrupper og omgivelsene. Tjenesteinnovasjon, digitalisering og velferdsteknologi skal bidra til at vi løser oppgavene på nye måter, skaper bedre kvalitet og mestring hos våre brukere, samtidig som vi utøver våre tjenester mer effektivt.

Kommunestyret vedtok i desember 2016 at Alta kommune skal bli ledende i landet på velferdsteknologi. Dette signaliserer en sterk satsing de nærmeste årene. For å sette satsingen inn i et rammeverk skal det i 2017 lages et program for tjenesteinnovasjon, digitalisering og velferdsteknologi i helsesektoren. Programmet skal gi strategisk styring til satsingen i et 4 års perspektiv. Det jobbes også med en rekke prosjekter for å utvikle tjenestene: Plattform for velferdsteknologi, visningsarena for teknologi, støtteverktøy for utviklingshemmede og velferdsteknologi i det kommende omsorgssenteret