Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

 

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannen eller Fylkesmannsembetet brukes som navn på selve forvaltningsorganet med sine ansatte, og fylkesmann er embetstittel for den som er satt til å lede embetet. 

Fylkesmannen er formelt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men utfører forvaltningsoppgaver på vegne av en rekke departementer og sentrale myndighetsorganer. Fylkesmannen har ansvar for en rekke forvaltningsoppgaver knyttet til enkeltpersoner og kommunene i Troms og Finnmark.