Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

 

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannen eller Fylkesmannsembetet brukes som navn på selve forvaltningsorganet med sine ansatte, og fylkesmann er embetstittel for den som er satt til å lede embetet. Ingvild Aleksandersen er konstituert i det midlertidige embetet som fylkesmann i Finnmark.

Fylkesmannen er formelt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men utfører forvaltningsoppgaver på vegne av en rekke departementer og sentrale myndighetsorganer. Fylkesmannen har ansvar for en rekke forvaltningsoppgaver knyttet til enkeltpersoner og de 19 kommunene i Finnmark.

Vår visjon
Visjonen "Vi bryr oss om Finnmark" er et samlende mål for Fylkesmannen i Finnmark.

Vårt verdigrunnlag
Verdigrunnlaget som vi søker å virkeliggjøre gjennom vår aktivitet, og som vi ønsker å måle vårt arbeid og handlinger ut fra er:

  • Kvalitet: Som regionalt forvaltningsorgan har Fylkesmannen som mål å gjøre det best mulig for innbyggerne i Finnmark. Fylkesmannens arbeid skal bygge både på faglig kompetanse og innsikt om det å bo i Finnmark.
  • Imøtekommenhet: Fylkesmannen skal være åpen og tilgjengelig for alle, og møte alle med respekt. Å vise imøtekommenhet betyr at vi ser på alle sider av en sak.
  • Kreativitet: Fylkesmannen skal i sin virksomhet være kreativ og søke gode løsninger for Finnmark. Videre skal Fylkesmannen vise engasjement og gjennom samhandling og samarbeid skape forutsetninger for god utvikling i fylket.
    Klarhet Fylkesmannen skal være tydelig, korrekt og vennlig i sin kommunikasjon.