Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

 

hepro stang

 

Hepro AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og leverer tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi.
Hovedkontoret ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur. Bedriften ble etablert i 1987 og har i dag ca. 45 ansatte. Hepro har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre brukere.

Vi ønsker å bidra til at mennesker får muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme.
Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalg for våre Oppdragsgivere. Vår visjon Bo Lengre Hjemme ligger til grunn for alle våre løsninger og produkter. Dette fanger også essensen av vår filosofi og målsetning om å hjelpe de som trenger det, til å mestre utfordringer knyttet til nedsatt funksjonsevne.

Hepro er ISO sertifisert på kvalitet. Det er vi stolte av og gjenspeiler våre leveranser. Hepro jobber i dag parallelt mot to forretningsområder: 

  • Tekniske hjelpemidler
  • Velferdsteknologi

Tekniske hjelpemidler
I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene.
Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter.
Vi engasjerer oss i den enkeltes utfordringer, og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset individuelle behov.

Velferdsteknologi
Hva er velferdsteknologi? Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.

NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg»

Vårt syn på velferdsteknologi
Velferdsteknologi handler for oss om å skape trygghet, mestring og gode hverdager. I over 30 år har Hepro laget skreddersydde produkter til dem som trenger det, og vi vet derfor at brukervennlighet er nøkkelen til suksess. I tett samarbeid med kommuner, helsepersonell, tjenestemottakere og pårørende leverer og utvikler vi løsninger som bidrar til gevinstrealisering hos kommunene, og vårt mål er en enda bedre tjenestekvalitet for tjenestemottakerne.

Hepro ønsker å bidra til at mennesker med ulike helsemessige utfordringer skal kunne føle seg trygge, og bidra til å muliggjøre en hverdag hvor den enkelte kan bo lenger hjemme. Hvis man til tross for dette ikke lenger kan bo lenger hjemme, ønsker vi å bidra til at mennesker kan få hjelp der de er.
Med andre ord henger velferdsteknologien sammen med livssyklusen vår, og innenfor velferdsteknologi må vi kunne bygge på med nye løsninger og tjenester etter hvert som den enkelte bruker får nye/endrede behov.

Vår oppgave som leverandør av velferdsteknologi er å forstå tjenestemottakernes behov, og samtidig kunne gi omsorgsressurser og andre gode arbeidsverktøy i sin hverdag. Redusert arbeidsstyrke, parallelt med økt antall pensjonister og dermed økt behov for pleie og omsorgstjenester i kommunene, vil kunne føre til at vi får store utfordringer med å imøtekomme de omsorgs - og tjenestebehov man i fremtiden vil ha behov for.
For å kunne ivareta de som trenger det må vi derfor tørre å tenke nytt og disponere omsorgsressursene annerledes.

Ved å understøtte den enkeltes behov og mulighet for egen mestring i hverdagen, kombinert med at omsorgsressurser kan få frigjort tid ved automatisering av en del av dagens arbeidsoppgaver, kan vi som leverandør av velferdsteknologi bidra til at omsorgsressurser kan få frigjort tid, til nettopp – å bedrive omsorg.